top of page
Circuworld helping companies reduce their environmental impact.

UW DUURZAAMHEIDSPARTNER
VOOR DE VERWAARDING VAN ORGANISCH AFVAL

Op basis van ervaring en betrouwbare data vinden wij uw groene business case en verlagen we tegelijkertijd uw kosten én impact op het milieu

CIRCUWORLD OPLOSSINGEN

Onze bewezen technologie en aanpak zijn met succes geïmplementeerd in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij zijn trots op onze oplossings-gerichte werkwijze, praktische ervaring en internationaal track record.

Circuworld - Organic waste treatment facility

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Circuworld is uw duurzaamheidspartner voor de verwaarding van organisch afval. Wij bouwen op meer dan 40 jaar operationele ervaring, waarvan meer dan de helft als eigenaar en exploitant van meerdere internationale faciliteiten. Op basis van deze ervaring weten wij als geen ander dat zonder deskundig advies en bewezen technologie het proces van (organisch) afvalbeheer vol onzekerheid en complexiteit kan zijn. Dit kan tot aanzienlijke kosten leiden en de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.

VERTROUWDE PARTNER

Veel bedrijven en organisaties zijn u voortgegaan en hebben vertrouwd op de diensten, technologie en producten van Circuworld. Lees meer over wie u voorgingenhier.

Vertrouw op Circuworld voor kennis en expertise inzake (organische) afvalbeheer en het realiseren van uw  duurzaamheids-doelstellingen terwijl u de kosten voor afvalverwerking verlaagt. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe wij uw organisatie kunnen helpen.

ADVIES, ESG-OPTIMALISATIE
& HAALBAARHEIDSSTUDIES

Specifieke kennis en expertise

Het verbeteren van de duurzaamheid van uw organisatie vraagt om specifieke kennis en expertise. Om uw unieke duurzaamheids-uitdagingen op de juiste manier aan te pakken, zijn gedegen onderzoek, een systematische methodologie en een praktische hands-on aanpak essentieel. Circuworld kan hierin voorzien.

 

Aansluiting op langetermijnbehoeften organisatie

Veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid worden gedreven door specifieke technologieën of trends, vaak beïnvloed door prikkels of subsidies. De vraag is echter of deze specifieke technologieën of trends ook werkelijk aansluiten bij de langetermijnbehoeften van uw organisatie. Circuworld kan als onafhankelijk adviseur optreden en helpen te bepalen welke aanpak het beste past bij de specifieke situatie van uw organisatie. Onze primaire focus ligt altijd op het creëren van een onderliggende business case, zonder afhankelijkheid van subsidies.

 

Meer dan 40 jaar ervaring en trackrecord

Op het gebied van verduurzaming is er veel laaghangend fruit. Circuworld kent de weg en kan uw organisatie helpen dit laaghangend fruit te oogsten. Vanuit ruim 40 jaar ervaring in het verwerken en verwaarden van (organisch) afval kunnen wij technologie leveren, maar ook optreden als adviseur bij de implementatie van technologieën van andere leveranciers. Een solide onderliggende business case is daarbij altijd het centrale uitgangspunt. Wij houden hierbij niet alleen rekening met de kapitaaluitgaven (CAPEX), maar ook met de impact van de (lopende) operationele kosten (OPEX). Vooral wanneer verduurzaming wordt aangestuurd door ogenschijnlijk zeer lucratieve subsidieregelingen, wordt dit laatste vaak over het hoofd gezien.

 

ESG- en SDG-prestaties

Circuworld kan ook assisteren bij het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voorafgaand aan duurzaamheids-investeringen. Ook op het gebied van ESG-impactbeoordelings-studies en ESG-optimalisatie. Een samenwerking met Circuworld kan ook de prestaties en impact van uw organisatie helpen met betrekking tot het ondersteunen van de Sustainable Development Goals. Lees hier verder over hoe onze technologie, producten en oplossingen bijdragen aan het realiseren van deze doelen en hoe het samenwerken met Circuworld de ESG- en SDG-prestaties van uw organisatie verbetert.

voortbouwend op ruim 40 jaar ervaring

Verduurzaming VAN uw organisatie

ESG-IMPACT BEOORDELING EN OPTIMALISATIE

PRIMAIRE FOCUS OP CREATIE VAN
ONDERLIGGENDE BUSINESS CASE

MOBIELE 
OPLOSSINGEN VOOR
VERWAARDING VAN ORGANISCH AFVAL

Circuworld – Mobile Bio-Converter technology for on-site organic waste and manure treatment

Kleine en mobiele verwerkingstechnologie

Naast de markt voor onze vaste en modulair uitbreidbare installaties hebben we eveneens een marktsegment voor mobiele installaties met een kleinere verwerkingscapaciteit geïdentificeerd. Tijdens gesprekken met klanten uit zowel de industriële als de agrarische markt werd ons duidelijk dat er een grote vraag is naar kleinere, mobiele installaties voor de valorisatie van organische afval- en reststromen. Om deze reden heeft Circuworld haar mobiele installaties ontwikkeld: de Mobile Bio-Converter en de Clean Air Unit.

Mobile Bio-Converter

De Circuworld Mobile Bio-Converter combineert meer dan 40 jaar expertise op het gebied van composteren in een compacte, efficiënte en mobiele eenheid die in staat is om op locatie een breed scala aan organische reststromen te verwerken en te valoriseren. De Mobile Bio-Converter wordt geleverd in een 40 voet container (12m) en is volledig uitgerust met alle benodigde apparatuur en technologie. Onze software maakt bediening op afstand evenals real-time monitoring door zowel het ondersteuningsteam als de eindgebruiker mogelijk. De Mobile Bio-Converter is uitermate geschikt voor de verwerking van industrieel slib en andere vaste afvalstromen; restafval uit de (industriële) voedingsproductie en -verwerking; het drogen van organische fracties zoals houtsnippers; en voor het composteren of hygiëniseren van dierlijke mest of ander landbouwafval. Vanwege zijn kleine footprint, het grote bedieningsgemak en verwerkingscapaciteit is hij zeer geschikt voor de verwerking van afval op locatie, hetgeen resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen en emissiereducties. De Mobiele Bio-Converter is ontworpen voor zo groot mogelijke flexibiliteit en eenvoudige bediening. De technologie is daardoor ook zeer geschikt voor gebruik op moeilijk bereikbare locaties, zoals binnen herbebossingsprojecten, tijdelijke activiteiten, of voor gebruik op roterende basis tussen verschillende locaties. Optioneel kan de Mobile Bio-Converter ook worden uitgerust met onze ultramoderne technologie voor warmteterugwinning.

Clean Air Unit

Om de verwerkingskosten per ton te minimaliseren en de plaatsingsvrijheid van de Mobile Bio-Converter te vergroten, heeft Circuworld een aparte Clean Air Unit ontwikkeld met daarin separaat een ammoniakwasser en biofilter. Deze 40 voet container (12m) kan in de nabijheid van de Mobile Bio-Converter worden geplaatst en worden aangesloten met een flexibele koppeling. Hierdoor wordt het mogelijk de installaties op kleine en moeilijk bereikbare plaatsen te positioneren. 

De Clean Air Unit kan ook onafhankelijk van de Mobile Bio-Converter functioneren. Zo kan deze bijvoorbeeld worden ingezet voor de luchtbehandeling (ammoniak en geur) bij pluimvee, rundvee, varkens of geiten. 

VERWERKING van AFVAL OP LOCATIE zonder gedoe

SOLIDE BUSINESSCASE met 2-5 JAAR TERUGverdien-tijd

voorkoming van MEER DAN 98% AMMONIAK & GEUREMISSIEs

EENVOUDIGE BEDIENING MET TECHNISCHE & OPERATIONELE ONDERSTEUNING

Circuworld - Agile Bio-Converter construction, treatment facility for organic waste and manure treatment

MODULAIRE TECHNOLOGIE VOOR DE VERWAARDING VAN ORGANISCHE AFVAL

Het toppunt van technologische effectiviteit en procesefficiëntie

De technologie van Circuworld bouwt voort op ruim 40 jaar ervaring en expertise met de exploitatie, het ontwerp en de ontwikkeling van grootschalige faciliteiten voor de verwaarding van organisch afval. Onze ultramoderne Agile Bio-Converter-technologie is het toppunt van technologische effectiviteit en procesefficiëntie.

 

Historie van eigendom en exploitatie van internationale afvalverwerkingsfaciliteiten

Wat Circuworld onderscheidt van andere technologieleveranciers is onze lange geschiedenis als eigenaar en operator in de verwerking van organisch afval. Deze ervaring heeft ons perspectief en onze unieke aanpak gevormd, waarbij de nadruk wordt gelegd op robuustheid, flexibiliteit en kosteneffectiviteit bij de verwerking van een breed scala aan organische fracties. Onze Circuworld-technologie is het resultaat van tientallen jaren operationeel leren en optimaliseren, waardoor deze nauwkeurig is afgestemd op de specifieke eisen van uw unieke situatie. Onze focus is nooit de technologie als einddoel, maar als middel tot een winstgevende en duurzame business case. De onderliggende business case voor uw specifieke project is altijd het begin én het einde van al onze betrokkenheid.

 

Aanpasbare en modulaire technologie

De Circuworld Agile Bio-Converter-technologie is zeer aanpasbaar en modulair op te schalen. Dezelfde technologische en infrastructurele hardware kan worden gebruikt voor de verwerking van bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval, industrieel organisch afval, slib, biosolids, de organische fractie van restafval, mest, landbouwafval of zelfs voor het biologische drogen van een breed scala aan fracties. Zo heeft Circuworld ervaring met het biologisch drogen restafval, biomassa, aquatische producten en een breed scala aan agrarische gewassen en producten. De Agile Bio-Converter-technologie kan ook worden uitgerust met onze zeer efficiënte warmteterugwinningstechnologie voor het duurzaam terugwinnen en benutten van proceswarmte.

LANGE HISTORIE van EIGENDOM EN OPERATIE IN DE AFVALVERWERKING

NADRUK OP ROBUUSTHEID, FLEXIBILITEIT EN VERMINDERING VAN KOSTEN

TECHNOLOGIE ALS
EEN MIDDEL VOOR
WINSTGEVENDE BUSINESSCASE

AANPASBARE EN MODULAIRE TECHNOLOGIE

DUURZAME TERUGWINNING
EN GEBRUIK VAN WARMTE

Circuworld - Warmteterugwinning uit afvalverwerkingstechnologie

Maximaliseren van het rendement en de efficiëntie van onze technologie

In een poging om het rendement en de efficiëntie van onze technologie en processen te maximaliseren, winnen wij proceswarmte terug uit het afvalverwerkingsproces. Onze technologie is het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling en is ontworpen om de CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd het warmtegebruik van biologische processen te optimaliseren. Onze warmteterugwinningstechnologie kan worden gebruikt voor het terugwinnen van warmte als bijproduct van onze Agile Bio-Converter- of Mobile Bio-Converter. Echter, het kan ook als opzichzelfstaande technologie worden ingezet. In dat geval wordt het operationele proces van de installatie specifiek ontworpen met het oog op warmteproductie en -maximalisatie. Door middel van onze adviesdiensten kan Circuworld u helpen bij het bepalen van de beste aanpak en business case voor uw unieke warmte-gerelateerde kans, wat resulteert in lagere bedrijfskosten en een hogere algehele productiviteit.

 

Gebruik van duurzaam teruggewonnen warmte

Duurzaam teruggewonnen warmte uit de processen van onze Agile Bio-Converter en Mobile Bio-Converter kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Teruggewonnen warmte kan in ons proces worden hergebruikt voor het voorverwarmen van proceslucht, waardoor een efficiënter proces, kortere verblijftijden en een hoger rendement op geïnvesteerd kapitaal mogelijk worden. De teruggewonnen warmte kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen op locatie, zoals bijvoorbeeld verwarmen, reinigen en drogen. Teruggewonne warmte kan ook extern worden afgezet voor gebruik in stadsverwarming of als bron van hernieuwbare energie voor nabijgelegen bedrijven zoals fabrieken, kassen, zwembaden of andere (grote) warmteverbruikers. De Circuworld-technologie voor het terugwinnen en benutten van warmte speelt een centrale rol bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het compenseren van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Warmteterugwinning bij nieuwe projecten of aanpassing van bestaande projecten

De Circuworld-technologie voor het terugwinnen en benutten van proceswarmte kan worden gebruikt en geïmplementeerd in zowel nieuw geïnstalleerde faciliteiten, maar kan ook worden aangeboden als retrofitting voor bestaande composteringsactiviteiten. Als onderdeel van onze adviesdiensten kunnen we de specifieke mogelijkheden en geschiktheid van deze technologie voor uw bestaande operatie of greenfield/brownfield-project beoordelen en analyseren.

teruggewonnen warmte UIT THERMOFIEL BIOLOGISCHe PROCESsen

MEER DAN 2000 KWH THERMISCHE ENERGIE PER COMPOSTeER TUNNEL

HERNIEUWBARE ENERGIE ALS upside VOOR UW BEDRIJF

GESCHIKT VOOR RETROfitting VAN BESTAANDE FACILITEITEN

HOOGWAARDIGE ORGANISCHE BEMESTINGSPRODUCTEN 

Gecertificeerde organische meststoffen

Circuworld biedt een ruim aanbod aan (Control Union gecertificeerd) organische mestproducten, verkocht onder de Organics Matter® merknaam. Wij zijn een vertrouwde leverancier voor de professionele akkerbouwers, groente- en fruitproductie, koffieproductie, boomkwekerijen en (biologische) glastuinders.

Gepatenteerde productietechnologie

Al onze producten zijn uitgerijpt, stabiel en verbruiken geen zuurstof en stikstof meer maar zijn rijk aan bouwbiologie, zoals Protozoa. Deze producten worden geproduceerd via verschillende unieke en gepatenteerde processen die uniforme en stabiele organische mestproducten van hoge kwaliteit garanderen. Voor meer informatie over deze producten, bezoek Organics Matter®.

 

Speciale producten

Circuworld ondersteunt de agrarische sector ook met locatiespecifieke, speciale organische mestproducten. Hiervoor bieden we bodemanalyses aan, gecombineerd met analyses van de gewasspecifieke nutriëntenbehoefte . Zo voorzien we onze klanten van de exacte voedingsstoffen die nodig zijn voor de unieke omstandigheden van de klant in relatie tot de de combinatie van gewas en bodem; het optimale niveau aan voedingsstoffen, micronutriënten en organische stof, tegen de laagst mogelijke kosten. Circuworld exporteert haar product naar internationale markten. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Circuworld - Farmers in field in Asia using Organics Matter organic fertilizers

VERBETERT BODEMSTABILITEIT EN WATERRETENTIE

GEZONDERE EN VEERKRACHTIGE PLANTEN EN BODEM

GELEIDELIJKE AFGIFTE VAN VOEDINGSSTOFFEN

VASTLEGGING VAN KOOLSTOF EN CO2-REDUCTIE

BEWEZEN CIRCUWORLD OPLOSSINGEN

Referenties

Veolia-logo
Sustansiya-logo
UNDP-logo
Shell-logo
Oogstafval-logo
FAO-logo
EPP-logo
ForFarmers-logo
Agrifirm-logo
Agrinova-logo
Van Iersel-logo
De Heus-logo
Frizon Holding-logo
Mandalay Coffee Group - logo
Een Jansen BV - logo
4 Evergreen-logo
Plan vandaag een gesprek!

NEEM NU CONTACT
EN
 
LEER DIRECT WAT 
CIRCUWORLD VOOR UW ORGANISATIE KAN BETEKENEN.

Bedankt voor uw gegevens. We komen spoedig bij u terug.

bottom of page