top of page
Circuworld, through their technology and products, supporting the achievement of the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs).

UW SDG-IMPACT MET ONZE TECHNOLOGIE & PRODUCTEN

Op basis van ervaring en betrouwbare data vinden wij uw groene business case en verlagen we tegelijkertijd uw kosten én impact op het milieu

ONZE BIJDRAGEN AAN DE SDG

De wereld een schonere en gezondere plek maken voor de volgende generaties

Bij Circuworld ondersteunen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Wij erkennen de urgente noodzaak om dringende mondiale uitdagingen zoals armoede, klimaatverandering, ongelijkheid en milieuverontreiniging aan te pakken. Hieronder treft u een overzicht van onze bijdragen aan de SGD’s. Leer hoe onze technologie en producten uw organisatie in staat stelt om ook bij te dragen aan het behalen van de SDG's. 

Circuworld, through their technology and products, supporting the achievement of the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs).

Klik hieronder op het SDG van uw keuze om direct naar de subdoelen te gaan en te ontdekken hoe uw organisatie kan bijdragen aan de SGD's met behulp van de technologie en producten van Circuworld.

Circuworld steunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 1 van de Verenigde Naties, Geen Armoede.
Circuworld steunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 2 van de Verenigde Naties, Zero Hunger.
Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3 van de Verenigde Naties, goede gezondheid en welzijn.
Circuworld ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 van de Verenigde Naties, kwaliteitsonderwijs.
Circuworld ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelstelling 5 van de Verenigde Naties, gendergelijkheid.
Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 van de Verenigde Naties, schoon water en sanitaire voorzieningen.
Circuworld ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelstelling 7 van de Verenigde Naties, betaalbare en schone energie.
Circuworld ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelstelling 8 van de Verenigde Naties, fatsoenlijk werk en economische groei.
Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 9 van de Verenigde Naties, Industrie, Innovatie en Infrastructuur.
Circuworld steunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 10 van de Verenigde Naties, Verminderde ongelijkheid.
Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 van de Verenigde Naties, Duurzame Steden en Gemeenschappen.
Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12 van de Verenigde Naties, Verantwoorde Consumptie en Productie.
E-WEB-Doel-13.png
Circuworld steunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 14 van de Verenigde Naties, Leven onder water.
Circuworld steunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 15 van de Verenigde Naties, Leven op het land.
Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 16 van de Verenigde Naties, Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instellingen.
Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 17 van de Verenigde Naties, Partnerschappen voor de Doelstellingen.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 1


GEEN ARMOEDE

Circuworld steunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 1 van de Verenigde Naties, Geen Armoede.

1.1

Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan 1,25 dollar per dag moeten rondkomen.

Door onze activiteiten in Azië, en vooral in Myanmar, heeft Circuworld een sterke betrokkenheid bij de (kleine) boeren op het platteland van Myanmar. Wij dragen bij aan duurzamere inkomens voor (kleine) boeren door toegang te creëren tot grondstoffen van hogere kwaliteit tegen lagere prijzen. Dit leidt tot opbrengsten van hogere kwaliteit en sterkere en veerkrachtigere gewassen. Door onze Organics Matter® producten te gebruiken, kunnen (kleine) boeren profiteren van lagere kosten, hogere marges en meer winstgevendheid in hun activiteiten. Op hun beurt creëren de producten van hogere kwaliteit toegang tot markten die voorheen ontoegankelijk waren. Dit geldt vooral bij het gebruik van onze Control Union gecertificeerde organische meststoffen, waarmee boeren hun producten als gecertificeerd biologisch in nieuwe marktsegmenten kunnen verkopen tegen een premium prijs.

UNSD-indicatorcode: C010101

1.5

Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen beperken.

Door gebruik van onze Organics Matter®-producten door (kleine) boeren aan de ondergrens economische ontwikkeling, kunnen zij profiteren van lagere kosten, hogere marges en meer winstgevendheid in hun activiteiten. Door onze producten van hogere kwaliteit krijgen deze boeren toegang tot markten die voorheen ontoegankelijk waren. Dit geldt in het bijzonder bij het gebruik van onze Control Union gecertificeerde organische meststoffen, waarmee boeren hun producten als gecertificeerd biologisch in nieuwe marktsegmenten kunnen verkopen tegen een premium prijs.

UNSD-indicatorcode: C010502

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 2


GEEN HONGER

Circuworld steunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 2 van de Verenigde Naties, Zero Hunger.

2.3

Tegen 2030 de landbouwproductiviteit en de inkomens verdubbelen van kleinschalige voedselproducenten, in het bijzonder vrouwen, inheemse volkeren, familiale boeren, veehouders en vissers, onder meer door veilige en gelijke toegang tot land, andere productieve hulpbronnen en inputs, kennis, financiële diensten, markten en mogelijkheden die toegevoegde waarde bieden en werkgelegenheid buiten de landbouw genereren.

Circuworld draagt bij aan een hogere landbouwproductiviteit door toegang te creëren tot duurzamere en efficiëntere (gecertificeerde biologische) meststoffen en landbouwkennis. Door deze goederen rechtstreeks te leveren aan kleine boerenfamilies, dragen we bij aan een verbetering van hun levensonderhoud en hogere oogstopbrengsten.

UNSD-indicatorcode: C020301

2.4

Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand te houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreem weer, droogte, overstromingen en andere rampen versterken en die op een progressieve manier de land- en bodemkwaliteit geleidelijk verbeteren.

De Organics Matter® organische meststoffen en biologische fungiciden van Circuworld helpen de gezondheid van de bodem te herstellen en de biodiversiteit te vergroten door de introductie van micronutriënten en organisch materiaal in uitgeputte bodems. Door de organische stof kan een rijk en divers ecosysteem van bacteriën, insecten en nuttige schimmels ontstaan, wat de veerkracht en het aanpassingsvermogen van gewassen verbetert. Bovendien verbetert de organische stof het watervasthoudend vermogen van de bodem significant, wat resulteert in minder waterverlies en een efficiënter gebruik van watervoorraden.

UNSD-indicatorcode: C020401

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 3


GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3 van de Verenigde Naties, goede gezondheid en welzijn.

3.9

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling van lucht-, water- en bodem.

Circuworld draagt bij aan een hogere landbouwproductiviteit door toegang te creëren tot duurzamere en efficiëntere (gecertificeerde biologische) meststoffen en landbouwkennis. Door deze goederen rechtstreeks te leveren aan kleine boerenfamilies, dragen we bij aan een verbetering van hun levensonderhoud en hogere oogstopbrengsten.

UNSD-indicatorcode: C030903

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 6


SCHOON WATER EN SANITAIR

Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 van de Verenigde Naties, schoon water en sanitaire voorzieningen.

6.3

Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door de vervuiling terug te dringen, het dumpen te elimineren en de uitstoot van gevaarlijke chemicaliën en materialen te minimaliseren, het aandeel onbehandeld afvalwater te halveren en recycling en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk te vergroten.

Wanneer organische meststoffen worden gebruikt ter vervanging van chemische meststoffen, wordt het uitspoelen van nutriënten voorkomen en wordt de vervuiling van zoetwaterlichamen als gevolg van landbouwactiviteiten tegengegaan. Bovendien wordt bij het gebruik van biologische fungiciden, in tegenstelling tot reguliere chemische bestrijdingsmiddelen, het vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën en het mogelijke uitlekken in waterlichamen voorkomen. Met de organische meststoffen en biologische fungicidenproducten van Organics Matter® helpt Circuworld het gebruik van gevaarlijke chemicaliën in de landbouwsector en de uitstoot ervan in het grondwater te verminderen.

UNSD-indicatorcode: C060302

6.4

Tegen 2030 de efficiëntie van het watergebruik in alle sectoren substantieel verhogen en zorgen voor een duurzame onttrekking en aanvoer van zoetwater om de waterschaarste aan te pakken en het aantal mensen dat onder waterschaarste lijdt substantieel terug te dringen.

De Circuworld Agile Bio-Converter en de Mobile Bio-Converter-technologie, uitgerust met duurzame warmteterugwinning maken de terugwinning van verdampt proceswater mogelijk. Als zodanig kan de technologie van Circuworld bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie van het watergebruik en het duurzame gebruik en terugwinnen van water. De organische stofcomponent van onze Organics Matter® organische mestproducten verbetert het watervasthoudend vermogen van de bodem, wat resulteert in minder waterverlies en een efficiënter gebruik van waterbronnen. Als zodanig dragen zowel onze technologie als onze producten bij aan het verhogen van de efficiëntie van het watergebruik en het aanpakken van waterschaarste.

UNSD-indicatorcode: C060401

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 7


BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Circuworld ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelstelling 7 van de Verenigde Naties, betaalbare en schone energie.

7.3

Tegen 2030 het mondiale tempo van verbetering van de energie-efficiëntie verdubbelen.

Via de warmteterugwinningssystemen als onderdeel van de Circuworld Agile Bio-Converter en de Mobile Bio-Converter technologie wordt thermische energie teruggewonnen. Deze warmte kan worden gebruikt voor duurzame toepassingen zoals stadsverwarming, industriële processen, schoonmaak en andere thermische toepassingen. Als zodanig helpt deze technologie het verbruik van fossiele brandstoffen en de daarmee samenhangende uitstoot te verminderen.

UNSD-indicatorcode: C070301

7.b

Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden voor het leveren van moderne en duurzame energiediensten voor iedereen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten en niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma's.

Met de Circuworld Mobile Bio-Converter technologie, uitgerust met warmteterugwinning, wordt het mogelijk om op kleine schaal en met een modulaire opzet thermische energie terug te winnen. Deze technologie is vooral geschikt en geschikt voor gebruik in ontwikkelingslanden. Het kan daardoor helpen de duurzame energie-infrastructuur in ontwikkelingslanden en/of minst ontwikkelde landen uit te breiden en te verbeteren.

UNSD-indicatorcode: C200208

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 8 


EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Circuworld ondersteunt duurzame ontwikkelingsdoelstelling 8 van de Verenigde Naties, fatsoenlijk werk en economische groei.

8.2

Een hoger niveau van economische productiviteit bereiken door diversificatie, technologische modernisering en innovatie, onder meer door de nadruk te leggen op sectoren met een hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.

Organics Matter® organische meststoffen van Circuworld zijn technologisch geavanceerd producten welke internationaal beschikbaar zijn gemaakt. De introductie van deze organische producten betekent voor eindgebruikers toegang tot hoogwaardige, internationale, gecertificeerde biologische productmarkten voor de verkoop van landbouwproducten. Door de producten van Organics Matter® te gebruiken, kunnen (kleine) boeren profiteren van lagere kosten, hogere marges en meer winstgevendheid in hun activiteiten. Hogere landbouwopbrengsten resulteren in productievere boeren die extra investeringskapitaal kunnen opbouwen. De Organics Matter® producten zijn veilig om mee te werken, veroorzaken geen schade aan het milieu en leveren een voordeel op voor de economische groei van de boer onder veilige omstandigheden.

UNSD-indicatorcode: C080201

8.4

Verbeter geleidelijk, tot 2030, de mondiale hulpbronnenefficiëntie in consumptie en productie en probeer de economische groei los te koppelen van de aantasting van het milieu, in overeenstemming met het tienjarige raamwerk van programma’s voor duurzame consumptie en productie, waarbij de ontwikkelde landen het voortouw nemen.

De Circuworld Agile Mobile Bio-Converter en Mobile Bio-Converter-technologieën voor de behandeling van organisch afval, mest en landbouwresten helpen de recyclingpercentages en het efficiënte gebruik van hulpbronnen te verbeteren. Dit resulteert in een vermindering van de materiaalvoetafdruk en het binnenlandse materiaalverbruik, omdat er geen nieuwe inputmaterialen nodig zijn. In het geval van de productie van organische meststoffen, zoals de Organics Matter® organische mestproducten van Circuworld, resulteren deze producten in een vermindering van het gebruik van chemische meststoffen en pesticiden, waardoor het verbruik van eindige materialen en de uitstoot als gevolg van de productie en het gebruik van chemische landbouwproducten worden verminderd. Zowel de productie als het gebruik van kunstmest leidt tot aantasting van het milieu. Circuworld Organics Matter® producten zijn daarentegen gemaakt van gerecycled organisch materiaal en brengen voedingsstoffen terug naar de bodem, terwijl schadelijke afvalbeheerpraktijken worden verminderd. Door boeren de keuze te bieden voor een effectiever, ecologisch duurzamer en circulair product dragen we bij aan een positieve verandering in de consumptie en productie van landbouwproducten.

UNSD-indicatorcode: C200202 en C200203

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 9


INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 9 van de Verenigde Naties, Industrie, Innovatie en Infrastructuur.

9.2

Bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en verhoog tegen 2030 het aandeel van de industrie in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product aanzienlijk, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, en verdubbel het aandeel ervan in de minst ontwikkelde landen.

Door de betrokkenheid van Circuworld bij de ontwikkeling van duurzame faciliteiten voor de verwerking van organisch afval in ontwikkelingslanden en opkomende economieën, wil Circuworld rechtstreeks bijdragen aan de (duurzame) industrialisatie van deze landen door het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw- en industriële sectoren te vergroten en tegelijkertijd bij te dragen aan kennisoverdracht, verbeterde normen en arbeidsomstandigheden. Door middel van haar zeer geavanceerde faciliteiten draagt Circuworld bij aan het vergroten van de duurzame industriële productie terwijl actief rekening wordt gehouden met de impact op het milieu.

UNSD-indicatorcode: C090201

9.4

Tegen 2030 de infrastructuur upgraden en industrieën moderniseren om ze duurzaam te maken, met een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een grotere adoptie van schone en milieuverantwoorde technologieën en industriële processen, waarbij alle landen actie ondernemen in overeenstemming met hun respectieve capaciteiten.

De technologie van Circuworld voor de verwaarding van organisch afval, meststoffen en landbouwreststromen kan worden geïmplementeerd als greenfield-technologie, maar is ook geschikt voor het retrofitten en upgraden van bestaande recyclinginfrastructuur. Dit maakt een energiezuinigere verwerking mogelijk evenals de uitbreiding met warmteterugwinningstechnologie, wat resulteert in een grotere aanpassing van schone en milieuvriendelijke technologieën en processen. Ook het gebruik van onze mobiele Mobile Bio-Converter-technologie is geschikt voor dit doel.

UNSD-indicatorcode: C090401

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 11


DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 van de Verenigde Naties, Duurzame Steden en Gemeenschappen.

11.6

Tegen 2030 de negatieve milieueffecten van steden per hoofd van de bevolking verminderen, onder meer door speciale aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en het beheer van gemeentelijk en ander afval.

Circuworld benut het organische afval van steden en transformeert het tot waardevolle organisch bemestingsproducten. Dit proces vermindert de vraag naar gevaarlijke en schadelijke stortplaatsen en vergroot de capaciteit voor afvalbeheer van steden, terwijl de negatieve milieueffecten van stortplaatsen op de stedelijke en bredere omgeving worden verminderd. Onze organische bemestingsproducten en technologie creëren een circulair proces waarbij voedselafval wordt teruggevoerd naar de bodem alwaar nieuw voedsel kan groeien. De activiteiten van Circuworld liggen aan de basis van de circulaire economische praktijk en filosofie.

UNSD-indicatorcode: C110603

11.a

Ondersteun positieve economische, sociale en ecologische banden tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.

Het circulaire proces van Circuworld koppelt de voedselverspilling van stedelijke gebieden direct aan de vraag naar organische stof en voedingsstoffen op het platteland. Deze wederzijdse afhankelijkheid stimuleert regionale samenwerking en begrip en kan fungeren als katalysator voor meer bewustzijn over duurzaamheid in zowel stedelijke als landelijke omgevingen en kan daardoor een sneeuwbaleffect veroorzaken bij het versterken van de banden tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden.

UNSD-indicatorcode: C110a02

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 12


VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12 van de Verenigde Naties, Verantwoorde Consumptie en Productie.

12.3

Tegen 2030 de mondiale voedselverspilling per hoofd van de bevolking op het niveau van de detailhandel en de consument halveren en de voedselverliezen langs de productie- en toeleveringsketens verminderen, inclusief verliezen na de oogst.

Omdat de organische mestproducten van Circuworld Organics Matter® zijn gemaakt van gerecyclede organische residuen en organisch afval, wordt de impact op het milieu van voedselverlies en de daarmee samenhangende uitstoot door bijvoorbeeld storten of andere schadelijke afvalbeheerpraktijken verminderd. Doordat gewassen veerkrachtiger worden door organische stof, bederven gewassen in een lager tempo, wat ook bijdraagt aan verminderde verliezen na de oogst. Uit onderzoek is ook gebleken dat de houdbaarheid van biologisch geteelde landbouwproducten langer is. Volgens deze redenering resulteert het gebruik van Organics Matter® organische mestproducten in minder verliezen na de oogst en veerkrachtiger en langer houdbare gewassen.

UNSD-indicatorcode: C120301

12.5

Tegen 2030 de afvalproductie substantieel verminderen door preventie, vermindering, recycling en hergebruik.

Het circulaire proces van Circuworld koppelt de voedselverspilling van stedelijke gebieden direct aan de vraag naar organische stof en voedingsstoffen op het platteland. Deze wederzijdse afhankelijkheid stimuleert regionale samenwerking en begrip en kan fungeren als katalysator voor meer bewustzijn over duurzaamheid in zowel stedelijke als landelijke omgevingen en kan daardoor een sneeuwbaleffect veroorzaken bij het versterken van de banden tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden.

UNSD-indicatorcode: C120501

12.8

Zorg er tegen 2030 voor dat mensen overal ter wereld over relevante informatie en bewustzijn beschikken voor duurzame ontwikkeling en een levensstijl in harmonie met de natuur.

De introductie van de organische meststoffen Organics Matter® in ontwikkelingslanden – waar dergelijke producten grotendeels onbekend en niet voorhanden zijn – vergt een enorme educatieve inspanning. Een groot deel van ons werk is daarom gericht op het voorlichten en onderwijzen van boeren en belanghebbenden over de voordelen van organische meststoffen en het opzetten van proefprojecten om de voordelen ervan te bewijzen. Deze proefboerderijen en demonstratieprojecten vinden altijd plaats in samenwerking met lokale boeren en vaak ook met de lokale overheid. Vervolgens kan de lokale boer optreden als tweede educator voor de andere boeren in zijn/haar dorp. Als zodanig dragen deze activiteiten bij aan de verspreiding van informatie en bewustzijn voor duurzame ontwikkeling en levensstijlen in harmonie met de natuur.

UNSD-indicatorcode: C200306

12.a

Tegen 2030 de afvalproductie substantieel verminderen door preventie, vermindering, recycling en hergebruik.

Circuworld is actief met de verspreiding van zijn Agile Mobile Bio-Converter en Mobile Bio-Converter technologieën met warmteterugwinning in ontwikkelingslanden. Door het opzetten van lokale productiefaciliteiten in ontwikkelingslanden kunnen wij ons productieproces instrumentaliseren om daarmee het milieu en de technologische ontwikkeling te verbeteren. Dit doen wij door organische (landbouw)resten en organisch afval te verwerken en om te zetten in waardevolle producten voor de lokale markt. Als zodanig dragen onze activiteiten bij aan een beweging naar duurzamere consumptie- en productiepatronen.

UNSD-indicatorcode: C200208

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 13


KLIMAATACTIE

Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 13 van de Verenigde Naties, Klimaatactie.

13.2

Maatregelen op het gebied van klimaatverandering integreren in nationaal beleid, strategieën en planning.

De diensten, technologie en producten van Circuworld dragen direct bij aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De technologie die Circuworld aanbiedt, effent de weg voor duurzaam gebruik en valorisatie van organische restmaterialen en sluit naadloos aan bij (inter)nationale maatregelen, strategieën en planning op het gebied van klimaatverandering. Op verschillende niveaus in de waardeketen, van zowel onze eigen activiteiten als die van onze klanten, helpt onze impact de klimaatverandering te beperken en bieden we tegelijkertijd duurzame middelen voor aanpassing aan de klimaatverandering.

UNSD-indicatorcode: C130202

13.b

Mechanismen bevorderen voor het vergroten van de capaciteit voor effectieve planning en beheer in verband met klimaatverandering in de minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten in ontwikkeling, waarbij de nadruk ook wordt gelegd op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen.

Via haar activiteiten in de minst ontwikkelde landen draagt Circuworld rechtstreeks bij aan de ontwikkeling van duurzame praktijken op het gebied van landbouw en afvalbeheer. In beide sectoren werkt Circuworld nauw samen met lokale (gemarginaliseerde) gemeenschappen, vrouwen en jongeren. Als zodanig dragen we niet alleen bij aan het aanpakken van de klimaatverandering, maar helpen we ook het levensonderhoud te bevorderen door het bevorderen van klimaatbestendige en duurzame landbouwpraktijken als onderdeel van onze activiteiten met betrekking tot onze Organics Matter® organische mestproducten. 

UNSD-indicatorcode: C130b02

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 15


LEVEN OP LAND

Circuworld steunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 15 van de Verenigde Naties, Leven op het land.

15.3

Tegen 2030 woestijnvorming bestrijden, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, inclusief land dat is getroffen door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die neutraal is aan landdegradatie.

Gedegradeerde grond en bodem profiteren het meest van een complex systeem van (micro)organismen die voedingsstoffen en vocht in balans houden in de bodem. Deze systemen kunnen alleen gedijen in organisch materiaal. De organische mestproducten van Circuworld Organics Matter® helpen een leefgebied te creëren waarin deze organismen zich kunnen ontwikkelen, voortplanten en symbiose kunnen aangaan met andere levende wezens. Hierdoor ontstaat een zelfherstellend systeem waarin de bodem veerkrachtiger is en vruchtbaar blijft. Als zodanig helpt Circuworld met haar Organics Matter® producten woestijnvorming tegen te gaan, aangetast land en bodem te herstellen en bij te dragen aan het voorkomen van droogtes en overstromingen.

UNSD-indicatorcode: C150301

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 17

PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Circuworld ondersteunt Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 17 van de Verenigde Naties, Partnerschappen voor de Doelstellingen.

17.7

Bevorder de ontwikkeling, overdracht, verspreiding en verdeling van ecologische technologieën aan ontwikkelingslanden tegen gunstige voorwaarden, inclusief gunstige en preferentiële voorwaarden, zoals wederzijds overeengekomen.

Circuworld werkt hard om kennis en bewustzijn over, en toegang tot, de Agile Bio-Converter en Mobile Bio-Converter technologieën in ontwikkelingslanden te verspreiden. Op dezelfde manier is Circuworld actief met het bevorderen van het gebruik van (gecertificeerde) organische meststoffen zoals de Organics Matter® organische mestproducten en kennis over bodemgezondheid, duurzame landbouwpraktijken en andere gerelateerde concepten en methoden. Waar mogelijk werken wij samen met gelijkgestemde organisaties uit de sector om ons onderwijsbereik en capaciteit te vergroten.

UNSD-indicatorcode: C170701

17.16

Het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden die kennis, expertise, technologie en financiële middelen mobiliseren en delen, om de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder de ontwikkelingslanden, te ondersteunen.

Circuworld is proactief in het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met zowel private als publieke actoren en instellingen. Samenwerking is voor ons een kans om onze kennis, ervaring en technologie te delen met betrekking tot de verwaarding van organisch afval, biologische landbouw, goede en duurzame landbouwpraktijken en duurzame terugwinning van thermische energie. Tegelijkertijd kunnen we van andere organisaties leren over het samen bereiken van de SDGs.

UNSD-indicatorcode: C171601

Plan vandaag een gesprek!

NEEM NU CONTACT
EN
 
LEER DIRECT WAT 
CIRCUWORLD VOOR UW ORGANISATIE KAN BETEKENEN.

Bedankt voor uw gegevens. We komen spoedig bij u terug.

bottom of page